Syllabus

Level 1

a. Sarali Varisai – 14 (3 speeds)
b. Janta Varisai – 9 (3 speeds)
c. Dattu Varisai – 2 (3 speeds)

Level 2

a. Upper Stayi Varisai – 5 (3 speeds)
b. Alankaram – 7 (3 speeds)
c. Geethams 1- 4 (Malahari) (2 Speeds)
d. Geetham 6 (Mohanam) (2 Speeds)
e. Geetham 7 (Saveri) (2 Speeds)

Level 3

a. Swarajathi – Bilahari (2 Speeds)
b. Swarajathi – Kamas (2 Speeds)
c. Varnam 1 – Shankarabaranam (2 Speeds)
d. Varnam 2 – Mohanam (2 Speeds)
e. Dattu Varisai, Mel Stayi Varisai and Alangkarams in Shankarabaranam

Level 4

a. Varnam – Aboghi (2 Speeds)
b. Varnam – Saveri (2 Speeds) / Varnam – Kalyani (2 Speeds)
c. Varnam – Hamsadvani (2 Speeds)
d. Varnam – Sahana (2 Speeds)
e. Varnam – Ketharagowlai (2 Speeds)
f. Dattu Varisai, Mel Stayi Varisai and Alangkarams in Karaharapriya & Kalyani

Level 5

a. Varnam – Shree Ragam
b. Varnam – Vasantha
c. Keerthanai – Ghajananayutham
d. Keerthanai – Sobillu Saptaswara
e. Keerthanai – Samaja Varagamana
f. Keerthanai – Aadamodi Gala
g. Keerthanai – Vancha Thonu Ma
h. Dattu Varisai, Mel Stayi Varisai and Alangkarams in Charukesi, Thodi, and Pantuvarali

Level 6

a. Varnam – Bhairavi – Ada Thala Varnam
b. Varnam – Shankarabaranam – Ada Thala Varnam
c. Keerthanai – Siddhivinayakam – Shanmugapriya
d. Keerthanai – Parathpara – Vachaspathi
e. Keerthanai – Ranjani Mala
f. Thiruppugal – Muttaitharubatti Thirunagai
g. Thillana – Dhanashri – Swathi Thirunal
h. Ability to play ragam for Vachaspathi and Shanmugapriya

Level 7

a. Varnam – Navarasa Varnam – Padha Varnam
b. Keerthanai – Shree Vathapi – Sahana
c. Keerthanai – Kanchathalayatakshi – Kamalamanohari
d. Pancharatna Kriti – Arabhi – Sadinchane
e. Swarajathi – Rave Himagiri – Thodi
f. Thillana – Desh – Lalgudi Jayaraman
g. Thillana – Mohana Kalyani – Lalgudi Jayaraman
h. Ability to play ragam for Thodi and Kamalamanohari

Level 8

a. Keerthanai – Shree Maha Ganapathi – Gowlai
b. Keerthanai – Arul Seiya Vendumaiya – Rasikapriya
c. Pancharatna Kriti – Arabhi – Varali
d. Swarajathi – Kamakshi – Kamboji
e. Thillana – Rageshri – Lalgudi Jayaraman
f. Thillana – Pahadi – Lalgudi Jayaraman
g. Ability to play ragam for Rasikapriya, Kamboji and Varali