Practical

Level 1

A. Sarali Varisai – 14 (3 speeds)
B. Janta Varisai – 9 (3 speeds)
C. Dattu Varisai – 2 (3 speeds)

Level 2

A. Upper Stayi Varisai – 5 (3 speeds)
B. Alankaram – 7 (3 speeds)
C. Geethams 1- 4 (Malahari) (2 Speeds)
D. Geetham 6 (Mohanam) (2 Speeds)
E. Geetham 7 (Kalyani) (2 Speeds)
F. Geetham 8 (Saveri) (2 Speeds)

Level 3

A. Swarajathi – Bilahari (2 Speeds)
B. Swarajathi – Kamas (2 Speeds)
C. Varnam 1 – Shankarabaranam (2 Speeds)
D. Varnam 2 – Mohanam (2 Speeds)

Level 4

A. Varnam – Aboghi (2 Speeds)
B. Varnam – Kalyani (2 Speeds)
C. Varnam – Hamsadvani (2 Speeds)
D. Varnam – Sahana (2 Speeds)
E. Varnam – Ketharagowlai (2 Speeds)

Level 5

A. Varnam – Shree Ragam
B. Varnam – Vasantha
C. Keerthanai – Ghajananayutham
D. Keerthanai – Sobillu Saptaswara
E. Keerthanai – Samaja Varagamana
F. Keerthanai – Aadamodi Gala
G. Keerthanai – Vancha Thonu Ma